Informacje o kierunku

  Studia Podyplomowe Logopedyczne, prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, kształcą specjalistów w zakresie logopedii ogólnej i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych (wymagane jest dodatkowo przygotowanie pedagogiczne), medycznych, ośrodkach pomocy społecznej itp.  Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz wyposażenie ich w podstawą wiedzę i umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych.

   Studia mogą podejmować absolwenci studiów magisterskich mający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (warunkiem koniecznym jest brak wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

   Realizowany w ciągu 2 lat program obejmuje pięć bloków – zagadnienia wprowadzające obejmują:  (I) lingwistyczne podstawy logopedii, (II) medyczne podstawy logopedii oraz (III) psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii; zagadnienia właściwe obejmują zakres (IV) logopedii ogólnej i (V) logopedii specjalistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i laboratoriów. Poza przedmiotami ujętymi w planie studiów organizowane są wykłady gościnne. Ponadto słuchacze uczestniczą w praktykach: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach i  placówkach zajmujących się dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

     Ogólna liczba godzin zajęć ujętych w programie wynosi ponad 600, dzięki czemu absolwenci nie tylko uzyskują  kwalifikacje zawodowe, ale mogą również ubiegać się  o certyfikat logopedy, wydawany przez Polski Związek Logopedyczny.

    Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie objętych planem studiów przedmiotów i zdanie obowiązujących egzaminów, w tym egzaminu dyplomowego. Na egzaminie dyplomowym słuchacz prezentuje przygotowany pod kierunkiem promotora temat i odpowiada na pytania z zakresu przedstawianych zagadnień. Słuchacze uzyskują 74 punkty ECTS.

   Absolwenci otrzymują świadectwo i dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Logopedycznych.

Studia Podyplomowe Logopedyczne nadają uprawnienia zawodowe logopedy, nie dają uprawnień nauczycielskich.

ludekzR
ludekzRpani