1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Filologiczny UwB

2. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie 7

3. Umiejscowienie studiów w obszarze/obszarach kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): nauki humanistyczne (językoznawstwo, pedagogika i psychologia) i medyczne (anatomia i fizjologia, neurologia, foniatria i audiologia, wady twarzoczaszki)

4. Ogólne cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz wyposażenie ich w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych. Studia przygotowują do pracy m.in. w placówkach oświatowych i służby zdrowia

5. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego:

           W efektach kształcenia wzięto pod uwagę m.in. potrzeby przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, które mają obowiązek udzielać pomocy logopedycznej uczęszczającym do nich dzieciom i młodzieży z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę. W tym celu placówki powinny organizować specjalistyczne zajęcia logopedyczne, prowadzone przez nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej.

W zakładanych dla Studiów Podyplomowych Logopedycznych  efektach kształcenia położono zatem nacisk na profilaktykę, diagnozę i prowadzenie terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego, wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, a także na przygotowanie do współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz innymi specjalistami. W efektach kształcenia uwzględniono także podstawowe zagadnienia z logopedii specjalistycznych m.in. po to, by ułatwić absolwentom dalsze kształcenie w zakresie logopedii.

6. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • elementarne kompetencje z jednego z obszarów ujętych w efektach kształcenia dla PSLog (uzyskane na studiach I lub II stopnia jednego z następujących kierunków: filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych – lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym)
  • łatwość nawiązywania kontaktów, kultura osobista i kultura wypowiedzi,
  • brak wad wymowy, głosu i słuchu
  • dobra dykcja
  • dobry słuch fonetyczny i fonematyczny

 

Symbol* opisu charakterystyk
II stopnia PRK

OPIS CHARAKTERYSTYK
II STOPNIA PRK

Symbol**

efektu kształcenia

OPIS ZAKŁADANYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

 

 

P7S_WG

 

 

 

 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia

SPL7_WG01

w pogłębionym stopniu – znaczenie logopedii w systemie nauk; powiązania logopedii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza z naukami językoznawczymi, pedagogicznymi i naukami o zdrowiu; wybrane fakty i zjawiska, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu wymienionych dyscyplin naukowych – wynikających z programu kształcenia

SPL7_WG02

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, metodologię oraz kierunki rozwoju logopedii; normy, procedury i techniki stosowane w różnych obszarach działalności logopedy, w tym z zakresu stosowania prawa w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej

SPL7_WG03

w pogłębionym stopniu terminologię używaną w logopedii, jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

SPL7_WG04

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające

złożone zależności między nimi z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii dyslalii i dyzartrii (dotyczące zaburzeń językowych, zaburzeń mowy i procesu komunikacji werbalnej, ich pochodzenia, sposobów diagnostyki i terapii w zaburzeniach o różnym podłożu)

SPL7_WG05

specyfikę trudności w nauce czytania i pisania, a także metody pracy z uczniami mającymi problemy dyslektyczne, dysgraficzne i dysortograficzne

SPL7_WG06

wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu logopedii specjalistycznych: neurologopedii, surdologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii

SPL7_WG07

ogólne zasady i normy etyczne oraz zasady i normy etyki zawodowej logopedy

H_P7S_WG

 

w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

 

 

SPL7_WG08

w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię nauk językoznawczych, szczególnie fonetyki i fonologii języka polskiego

SPL7_WG09

w pogłębionym stopniu budowę i zasady funkcjonowania języka, jego płaszczyzn i jednostek na nich występujących; zróżnicowanie historyczne i terytorialne języka w zakresie pozwalającym na zrozumienie jego funkcjonowania

SPL7_WG10

procesy pedagogiczne i psychologiczne zachodzące w rozwoju człowieka – w zakresie pracy logopedy

SPL7_WG11

etapy i procesy w rozwoju mowy dziecka

zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

SPL7_WG12

zaawansowane metody analizy i interpretacji jednostek języka na poziomie fonetycznym i fonologicznym, a także w mniejszym zakresie na poziomie morfologicznym i składniowym

M_P7S_WG

szczegółową budowę i funkcje organizmu człowieka, przyczyny zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny w zakresie właściwym dla programu kształcenia

SPL7_WG13

szczegółową budowę i funkcje układu nerwowego człowieka, różnice między układem nerwowym dorosłego i dziecka,  a także problemy wynikające z jego uszkodzeń lub niedorozwoju

SPL7_WG14

szczegółową budowę i funkcję narządów głosu i mowy oraz słuchu i równowagi, a także przyczyny i skutki ich zaburzeń w aspekcie głosu i mowy

P7S_WK

ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

SPL7_WK01

ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu logopedy, rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

P7S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej

cywilizacji

SPL7_WK02

problemy związane z różnymi rodzajami dysfunkcji mowy i innymi dysfunkcjami szkolnymi dla prawidłowego rozwoju dziecka

M_P7S_WK

zasady analizy procesów psychospołecznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej oraz stylu życia i wybranych modeli z zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka, w zakresie właściwym dla programu kształcenia

SPL7_WK03

potrzebę profilaktyki logopedycznej, w tym prawidłowej emisji i higieny głos i zapobiegania niepoprawnej artykulacji

M_P7S_WK

zasady praktyki opartej na argumentach naukowych

SPL7_WK04

zasady praktyki logopedycznej opartej na argumentach naukowych

M_P7S_WK

zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla programu kształcenia

SPL7_WK05

zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej

H_P7S _WG/K

w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności

zawodowej właściwej dla kierunku studiów

SPL7_WG/K01

miejsce, znaczenie, funkcje i cele działalności logopedy w systemie oświaty, służby zdrowia i ośrodkach pomocy społecznej w Polsce

 

 

SPL7_WG/K02

podstawy prawne, strukturę i organizację pomocy logopedycznej w Polsce

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

P7S_UW

 

wykorzystywać posiadaną wiedzę –

formułować i rozwiązywać złożone

i nietypowe problemy i innowacyjnie

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych

warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz

informacji z nich pochodzących,

dokonywanie oceny, krytycznej

analizy, syntezy oraz

twórczej interpretacji i prezentacji

tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych

metod i narzędzi, w tym

zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych (ICT)

SPL7_UW01

wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki

SPL7_UW02

wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki

SPL7_UW03

określić zadania logopedii ogólnej i logopedii specjalistycznych oraz kompetencje logopedy w obrębie poszczególnych specjalności

SPL7_UW04

prowadzić działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, dokonać rozpoznania logopedycznego, zaprojektować i zrealizować program terapii logopedycznej – z wykorzystaniem różnorodnych metod diagnostycznych i terapeutycznych

SPL7_UW05

posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi w realizacji zadań zawodowych

SPL7_UW06

wyszukiwać, gromadzić, krytycznie analizować, oceniać, selekcjonować i twórczo użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych, wykorzystując zróżnicowane narzędzia i strategie wyszukiwawcze

H_P7S_UW

formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntezować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów

SPL7_UW07

formułować i analizować problemy badawcze z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntezować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z językoznawstwa, pedagogiki, psychologii i medycyny

M_P7S_UW

posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie właściwym dla programu kształcenia

SPL7_UW08

posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej

M_P7S_UW

w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe lub z zakresu estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi i kierować takimi zajęciami

SPL7_UW09

w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia logopedyczne z młodzieżą i dziećmi; także dokonać wstępnego rozpoznania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zastosować odpowiednie metody pracy z nimi

M_P7S_UW

identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

SPL7_UW10

identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce terapeutycznej

P7S _UK

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

SPL7_UK01

komunikować się na tematy związane z terapią logopedyczną  z innymi logopedami,  z pedagogami, psychologami, lekarzami, a także z osobami z problemami logopedycznymi i ich rodzicami czy opiekunami; porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny, używając dostosowanego do odbiorcy języka (specjalistycznego lub potocznego), a także różnych kanałów i technik komunikacyjnych

P7S _UO

kierować pracą zespołu

SPL7_UO01

stworzyć samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami: pedagogami, psychologami, lekarzami  plan terapii logopedycznej i koordynować jego realizację; wyjaśnić opiekunom osób, z którymi pracuje, konieczność  zaangażowania się w ćwiczenia i umiejętnie pokierować ich działaniem

M_P7S_UO

wykorzystać wychowawcze aspekty promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia społecznego i patologii społecznych

SPL7_UO02

wykorzystać wychowawcze aspekty promocji higieny głosu, starannego wysławiania się, poprawnej artykulacji głosek itp. w profilaktyce wykluczenia społecznego

P7S _UU

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

SPL7_UU01

samodzielnie planować ścieżkę uczenia się i zdobywać wiedzę z zakresu logopedii ogólnej i logopedii specjalistycznych oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

P7S _KK

krytycznej oceny odbieranych treści

 

SPL7_KK01

krytycznej oceny różnego rodzaju komunikatów, np. opinii rodziców, pedagogów, psychologów, informacji uzyskiwanych od osób, z którymi prowadzi terapię itd.

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

 

SPL7_KK02

ciągłego kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania oceny własnych kompetencji zawodowych i doskonalenia umiejętności profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu logopedii, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia.

P7S _KO

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

SPL7_KO01

wypełniania zobowiązań społecznych, związanych z pracą logopedy; inspirowania i organizowania działalności profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz osób z problemami logopedycznymi, np. w przedszkolach, szkołach, domach dziecka czy domach opieki społecznej

P7S_KR

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania

zasad etyki zawodowej oraz

działania na rzecz przestrzegania

tych zasad

SPL7_KR01

odpowiedzialnego pełnienia roli logopedy, dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb społecznych, rozwijania dorobku zawodu logopedy; przestrzegania etosu terapeuty oraz zasad etyki zawodowej

M_P7S_KK

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

SPL7_KK03

zasięgnięcia opinii pedagogów, psychologów, lekarzy i doświadczonych logopedów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów związanych z profilaktyką, diagnozą czy terapią logopedyczną; umie określić, kiedy skierować pacjenta do odpowiednich specjalistów i czyni to w miarę potrzeby

M_P7S_UO

troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

SPL7_UO3

troski o bezpieczeństwo własne i osób, z którymi pracuje

M_P7S_UK

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej

SPL7_UK01

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów pracy logopedy, w tym opinii dotyczących pacjentów

M_P7S_KR

demonstrowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną

SPL7_KR02

promowania higieny głosu i poprawnej jego emisji

 

 

 

Objaśnienia oznaczeń:

 

* S_P7S_WG – przykładowy symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK

 

** SP7_WG01– przykładowy symbol efektu kształcenia

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych

H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych

P - obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych

X - obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych

T - obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych

 

SP7 efekty kształcenia dla studiów podyplomowych na poziomie 6 lub 7 PRK

P6 lub P7 – poziom PRK

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

 

W – wiedza (kategoria opisowa)

 

W – wiedza (kategoria opisowa)

G – głębia i zakres

K - kontekst

 

G – głębia i zakres

K - kontekst

U – umiejętności (kategoria opisowa)

 

U – umiejętności (kategoria opisowa)

W – wykorzystanie wiedzy

K – komunikowanie się

O – organizacja pracy

U – uczenie się

 

W – wykorzystanie wiedzy

K – komunikowanie się

O – organizacja pracy

U – uczenie się

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

 

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

K – krytyczna ocena

O - odpowiedzialność

R – rola zawodowa

 

K – krytyczna ocena

O - odpowiedzialność

R – rola zawodowa

 

 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia