INFORMACJE OGÓLNE

  1. Jednostka prowadząca studia: Wydział Filologiczny
  2. Umiejscowienie studiów w obszarze/obszarach kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): nauki humanistyczne (językoznawstwo, pedagogika i psychologia) i medyczne (neurologia, foniatria i audiologia, wady twarzoczaszki).
  3. Ogólne cele kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego oraz wyposażenie ich w podstawą wiedzę i umiejętności z zakresu logopedii specjalistycznych.

  1. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględnionozapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego:

           W efektach kształcenia wzięto pod uwagę m.in. potrzeby przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, które zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  mają obowiązek udzielić pomocy logopedycznej uczęszczającym do nich dzieciom i młodzieży z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę. W tym celu placówki powinny organizować specjalistyczne zajęcia logopedyczne, prowadzone przez nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej. W zakładanych dla Studiów Podyplomowych Logopedycznych  efektach kształcenia położono zatem nacisk na profilaktykę, diagnozę i prowadzenie terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego, wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, a także na przygotowanie do współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz innymi specjalistami. W efektach kształcenia uwzględniono także podstawowe zagadnienia z logopedii specjalistycznych m.in. po to, by ułatwić absolwentom dalsze kształcenie w zakresie logopedii.

  1. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
  • elementarne kompetencje z jednego z obszarów ujętych w efektach kształcenia dla SPLog. (uzyskane na studiach magisterskich jednego z następujących kierunków: filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym)
  • łatwość nawiązywania kontaktów, kultura osobista i kultura wypowiedzi,
  • brak wad wymowy, głosu i słuchu
  • dobra dykcja
  • dobry słuch fonetyczny i fonematyczny

 

Symbol

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu podyplomowych studiów logopedycznych absolwent:

 

WIEDZA

SP_W01

Zna terminologię z zakresu lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

SP_W02

Zna terminologię używaną w logopedii i rozumie jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

SP_W03

Ma podstawową wiedzę o miejscu logopedii w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

SP_W04

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu logopedii specjalistycznych: neurologopedii, surdologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii.

SP_W05

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii dyslalii i dyzartrii.

SP_W06

Ma podstawową wiedzę z zakresu lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

SP_W07

Ma podstawową wiedzę z zakresu komunikowania interpersonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń komunikacji językowej i społecznej.

SP_W08

Ma wiedzę na temat podstaw prawnych, struktury i organizacji pomocy logopedycznej i psychologiczno-pedagogicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce.

SP_W09

Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

SP_W10

Ma podstawową wiedzę na temat prawidłowego operowania narządem głosu.

SP_W11

Posiada podstawową wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, zna wybrane zagadnienia z zakresu rozpoznawania zaburzeń uczenia się i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

UMIEJĘTNOŚCI

SP_U01

Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki.

SP_U02

Potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, dokonać rozpoznania logopedycznego, zaprojektować i zrealizować program terapii logopedycznej – z wykorzystaniem różnorodnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

SP_U03

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

SP_U04

Potrafi samodzielnie opracować i przedstawić zagadnienia z zakresu logopedii oraz lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

SP_U05

Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu logopedii oraz lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

SP_U06

Potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z innymi specjalistami, jak  i odbiorcami spoza grona specjalistów.

SP_U07

Ma umiejętności organizacyjne, pozwalające na realizację założonych celów działań logopedycznych.

SP_U08

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

SP_U09

Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, psychologii i pedagogiki.

SP_U10

Potrafi dokonać wstępnego rozpoznania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zastosować odpowiednie metody pracy z nimi.

SP_U11

Potrafi określić zadania logopedii ogólnej i specjalnej oraz kompetencje logopedy w obrębie poszczególnych specjalności.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SP_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

SP_K02

Umie nawiązać kontakt z osobami z dysfunkcjami natury fizjologicznej, neurologicznej i psychologicznej oraz ich opiekunami.

SP_K03

Przestrzega zasad etyki zawodowej.

SP_K04

Potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania.

Białystok, 30 maja 2014 r.