I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

  1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Filologiczny
  2. Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Logopedyczne
  3. Czas trwania studiów podyplomowych:  2 lata
  4. Założenia ogólne:

Studia Podyplomowe Logopedyczne prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku kształcą specjalistów w zakresie logopedii ogólnej i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych (wymagane jest dodatkowo przygotowanie pedagogiczne), medycznych, ośrodkach pomocy społecznej itp.  Studia mogą podejmować absolwenci studiów I i II stopnia kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych – lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym, mający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (warunkiem koniecznym jest brak wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).
         Program obejmuje 526 godzin zajęć  wykładowych, ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych i seminaryjnych. Problematyka podzielona jest na pięć bloków – zagadnienia wprowadzające obejmują:  (1) lingwistyczne podstawy logopedii, (2) medyczne podstawy logopedii oraz (3) psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii; zagadnienia właściwe obejmują zakres (4) logopedii ogólnej i (5) logopedii specjalistycznych. Ponadto słuchacze uczestniczą w 80 godzinach praktyk  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach i  placówkach zajmujących się dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Ogólna liczba godzin zajęć ujętych w programie to 606, dzięki czemu absolwenci nie tylko uzyskują  kwalifikacje zawodowe, ale jeśli mają ukończone studia II stopnia, mogą również ubiegać się  o certyfikat logopedy wydawany przez Polski Związek Logopedyczny. Ponadto słuchacze mogą brać udział w organizowanych przez SPLog wykładach dodatkowych, prowadzonych przez specjalistów zajmujących się problematyką z zakresu logopedii i nauk pokrewnych. 

Słuchacze po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z wszystkich przewidzianych programem zajęć podchodzą do egzaminu końcowego, podczas którego prezentują przygotowany pod kierunkiem promotora temat i odpowiadają na związane z nim pytania komisji.

 Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii.  

  1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 74
  2. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 606 (oraz wykłady dodatkowe w liczbie do 40 godz.).
  3. Program uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego 28 czerwca 2017 r., obowiązuje od rocznika zaczynającego studia w rokuakademickim 2017/2018.

 

 

 

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty

Punkty ECTS

Odniesienie do zakładanych efektów kształcenia

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

1. Wprowadzenie do logopedii

1

WG01, WG03, WG07, WK01, WG/K01,WG/K02, UW03

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

2. Fonetyka i fonologia języka polskiego

5

WG01,WG038,WG09, WG12, WG14,UW06

ocena aktywności na zajęciach, ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, egzamin

3. Morfologia i składnia języka polskiego

3

WG01,WG08, WG09, WG12, UW06

ocena aktywności na zajęciach, ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, zaliczenie ustne

4. Historyczne uwarunkowania polskiej fonetyki i morfologii

1

WG08, WG09, WG12, UW06

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

5. Elementy polszczyzny regionalnej

1

WG01, WG08, WG09, UW06

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

6. Emisja głosu

2

WG14, WK03,UO02, KR02

ocena aktywności na zajęciach, ocena wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń, zaliczenie ustne

7. Kultura żywego słowa

1

WG14, KO02, KR02

ocena aktywności na zajęciach, ocena ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, zaliczenie ustne

8. Anatomia i fizjologia układu nerwowego człowieka

3

WG13, UW06, KK03

ocena aktywności na zajęciach, egzamin

9. Wady twarzoczaszki

1

WG14, UW06, KK03

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

10. Podstawy foniatrii i audiologii

4

WG14, WK05, UW06, UW08, KK03

ocena aktywności na zajęciach, egzamin

11. Podstawy neurologii dziecięcej

2

WG13, UW06, KK03

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

12. Psychologia rozwojowa

3

WG10, UW06, KK03

ocena aktywności na zajęciach, ocena prezentacji, egzamin

13. Rozwój mowy dziecka

2

WG11, UW06

ocena aktywności na zajęciach, egzamin

14. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej z elementamipsychoterapii

2

WG13, WK02, UW06, KK03

ocena aktywności na zajęciach, ocena prezentacji, zaliczenie ustne

15. Profilaktyka i terapia w dyslalii

6

WG04, WG02, WG07, WK02, WK03, WK04, WK05, UW01, UW04, UW06, UW07, UW08, UW09, KK02

ocena aktywności na zajęciach, ocena prezentacji, egzamin

16. Profilaktyka i terapia w dysglosji i dyzartrii

2

WG04, WG02, WG07, WK02, UW01, UW04, UW06, UW07, KK02

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

17. Podstawy neurologopedii

2

WG06, WG07, WG13, WK02, UW01, UW06, KK02

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

18. Podstawy surdologopedii

2

WG06,WG07, WG14, WK02, WK05, UW01, UW06, UW08, KK02

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

19. Podstawy balbutologopedii

2

WG06, WG07, WK02, UW01, UW06, KK02

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

20. Podstawy oligofrenologopedii

2

WG06,WG07, WK02, UW01, UW06, KK02

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

21. Komunikacja alternatywna

1,5

WG14, WK02, WK05, UW01, UW06, UW08, KK02

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

22. Profilaktyka i terapia w dysleksji

2

WG05, WK02, UW02, UW06

ocena aktywności na zajęciach, ocena wykonywanych podczas zajęć ćwiczeń, zaliczenie ustne

23. Terapia logopedyczna po laryngektomii

1,5

WG06, WG07, WG14, WK05, WG/K01, UW01, UW03, UW06, UW08, KK02

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

24. Profilaktyka i terapia logopedyczna w autyzmie

2

WG06, WG07, WK02, WK05, WG/K01, UW01, UW06, UW08, KK01, KK02, KK03

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

25. Praktyka log. w przedszkolu i/lub innej placówce

1,5

WG07, WK02, WK05, WG/K01, UW01, UW04, UW08, UK01, UO03, KK01, KO01, KR01, KK03, UK01

ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy z dziećmi w trakcie zajęć, ocena przygotowanych pomocy logopedycznych

26. Praktyka log. w szkole i/lub innej placówce

1,5

WG07, WK02, WK05, WG/K01, UW01, UW04, UW08, UW10, UK01, UO03, KK01, KO01, KR01, KK03, UK01

ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy z dziećmi w trakcie zajęć, ocena przygotowanych pomocy logopedycznych

27. Praktyka logopedyczna w poradni

7

WG07, WK02, WK04, WK05, WG/K01, UW01, UW04, UW07, UW08, UW09, UW10, WK01, UO01, KK01, KK02, KK03, KR01, KR02, UO03, UK01

ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy z dzieckiem w czasie zajęć, ocena przygotowanych pomocy logopedycznych, egzamin praktyczny

28. Seminarium

10

WG07, WK01, WK04,  UW01, UW04, UW06, UW07, UW09, UK01, UO01, KK01, KK02, KO01, KR01, UK01

ocena aktywności na zajęciach; ocena sposobu zdobywania informacji  i doboru źródeł; ocena prezentacji tematu

29. Wykłady dodatkowe

 

WG01, UW06, UU01, KK01

 

Razem

74

 

 

 

 

 III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS

Słuchacze odbywają praktyki:

 na I roku – w przedszkolu, szkole i / lub innej placówce w wymiarze łącznie 30 godz. 3 pkt ECTS); zajęcia, prowadzone przez doświadczonych logopedów, kończą się zaliczeniem; w trakcie praktyk słuchacze zapoznają się ze specyfiką pracy logopedy w danej placówce: z formami i metodami pracy, z różnymi typami pomocy, dokumentacją; na tym etapie nacisk położony jest na profilaktykę (badania przesiewowe, ćwiczenia usprawniające aparat mowy itp.).

na II roku – w poradni psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 50 godz. (7 pkt ECTS).; zajęcia kończą się egzaminem; słuchacze zaczynają praktyki od hospitacji zajęć logopedy z dziećmi, a następnie sami z nimi pracują pod okiem specjalisty; na tym etapie nacisk położony jest na indywidualną pracę z dzieckiem: diagnozę i terapię logopedyczną.

 

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie określonych w programie kształcenia  efektów kształcenia i 74 punkty ECTS, czego potwierdzeniem jest  uzyskanie przez słuchaczy zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów (w tym egzaminu końcowego).