I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Filologiczny
  2. Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Logopedyczne
  3. Czas trwania studiów podyplomowych:  2 lata
  4. Założenia ogólne:

Studia Podyplomowe Logopedyczne kształcą specjalistów w zakresie logopedii ogólnej i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych (wymagane jest dodatkowo przygotowanie pedagogiczne), medycznych, ośrodkach pomocy społecznej itp.  Studia mogą podejmować absolwenci studiów I i II stopnia kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym, mający predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (warunkiem koniecznym jest brak wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).
         Program obejmuje 526 godzin zajęć  wykładowych, ćwiczeniowych, konwersatoryjnych i laboratoryjnych. Problematyka podzielona jest na pięć bloków – zagadnienia wprowadzające obejmują:  (1) lingwistyczne podstawy logopedii, (2) medyczne podstawy logopedii oraz (3) psychologiczne i pedagogiczne podstawy logopedii; zagadnienia właściwe obejmują zakres (4) logopedii ogólnej i (5) logopedii specjalistycznych. Ponadto słuchacze uczestniczą w 80 godzinach praktyk  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach i  placówkach zajmujących się dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Ogólna liczba godzin zajęć ujętych w programie to 610, dzięki czemu absolwenci nie tylko uzyskują  kwalifikacje zawodowe, ale jeśli mają ukończone studia II stopnia mogą również ubiegać się  o certyfikat logopedy, wydawany przez Polski Związek Logopedyczny. Ponadto słuchacze mogą brać udział w organizowanych przez SPLog wykładach gościnnych, prowadzonych przez specjalistów zajmujących się problematyką z zakresu logopedii i nauk pokrewnych. 

Słuchacze po zdaniu egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z wszystkich przewidzianych programem zajęć podchodzą do egzaminu końcowego, podczas którego student prezentuje przygotowany pod kierunkiem promotora temat i odpowiada na związane z nim pytania komisji.

 Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii i dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Logopedycznych.

  1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 74
  2. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 606 (oraz wykłady dodatkowe w liczbie do 40 godz.).
  3. Program, uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego 31 maja 2016 r., obowiązuje od rocznika zaczynającego studia w rokuakademickim 2016/2017.

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 

Przedmioty

Punkty ECTS

Odniesienie do efektów kształcenia

 

 

Wprowadzenie do logopedii

 

1

 

W03, W08, W09, U11, K01

 

 

Fonetyka i fonologia języka polskiego

 

5

 

W01, W03, W06, U03, U04, U05, U08, K01, K04

 

 

Morfologia i składnia języka polskiego

 

3

 

W01, W03, W06, U03, U04, U05, U08, K01, K04

 

 

Historyczne uwarunkowania polskiej fonetyki i morfologii

 

1

 

W01, W06, U03, U05, K01

 

 

Elementy polszczyzny regionalnej

 

1

 

W01, W06, U03, U05, K01

 

 

Emisja głosu

 

2

 

W01, W06, W10,  U03, U04, U05, U08, K01

 

 

Kultura żywego słowa

 

1

 

W01, W07, W10, U04, U05, U08, K01

 

 

Anatomia i fizjologia układu nerwowego człowieka

 

3

 

W01, W03, W06, U03, U05, K01

 

 

Wady twarzoczaszki

 

1

 

W01, W03, W06, U05, K02

 

 

Podstawy foniatrii i audiologii

 

4

 

W01, W02, W03, W06, W10, U03, U05, K01

 

 

Podstawy neurologii dziecięcej

 

2

 

W01, W03, W06, U03, U05, K01

 

 

Psychologia rozwojowa

 

3

 

W01, W03, W06, U03, U06, U08, U10, K01, K02, K04

 

 

Rozwój mowy dziecka

 

2

 

W01, W03, W06, U03, U04, U08, K01

 

 

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej z elementamipsychoterapii

 

2

 

W01, W07, W08, W09, W11, U03, U04, U05, U08, U10, K02, K04

 

 

Profilaktyka i terapia w dyslalii

 

6

 

W02, W05, W07, W08, U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, K01, K02

 

 

Profilaktyka i terapia w dysglosji i dyzartrii

 

2

 

W02, W05, W07, W08, U01, U02, U03, U04, U05, U06, U08, K01, K02

 

 

Podstawy neurologopedii

 

2

 

W02, W04, W07, W09,  U04, U05, U10, U11,  K01, K02

 

 

Podstawy surdologopedii

 

2

 

W02, W04, W07, W09,  U02, U03, U05, U10, U11, K01, K02, K03

 

 

Podstawy balbutologopedii

 

2

 

W02, W04, W07, W09,  U04, U05, U10, U11, K01, K02

 

 

Podstawy oligofrenologopedii

 

2

 

W02, W04, W07, W09,  U04, U05, U10, U11, K01, K02

 

 

Komunikacja alternatywna

 

1,5

 

W01, W07, W09, U04, U05, U10, K01, K02, K03

 

 

Profilaktyka i terapia w dysleksji

 

2

 

W11, U08, U09, U10, K01, K02, K03

 

 

Terapia logopedyczna po laryngektomii

 

1,5

 

W07,  W09, W10, U04, U05, U10, K01, K02

 

 

Profilaktyka i terapia logopedyczna w autyzmie

 

2

 

W02, W04, W07, W09, U05, U07, U10, U11, K01, K02

 

 

Praktyka log. w przedszkolu i/lub innej placówce

 

1,5

 

W05, W08, W09, U01, U02, U06, U07, U08, K03, K04

 

 

Praktyka log. w szkole i/lub innej placówce

 

1,5

 

W05, W08, W09, U01, U02, U06, U07, U08, K01, K03

 

 

Praktyka logopedyczna w poradni

 

7

 

W02, W05, W08, W09, U01, U02, U06, U07, U08, U10, K01, K02, K03, K04

 

 

Seminarium

 

10

 

W02, W05, W09, U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08, U10, U11, K01, K02, K03

 III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS

Słuchacze odbywają praktyki:

 na I roku – w przedszkolu, szkole i / lub innej placówce w wymiarze łącznie 30 godz. 3 pkt ECTS); zajęcia, prowadzone przez doświadczonych logopedów, kończą się zaliczeniem; w trakcie praktyk słuchacze zapoznają się ze specyfiką pracy logopedy w danej placówce: z formami i metodami pracy, z różnymi typami pomocy, dokumentacją; na tym etapie nacisk położony jest na profilaktykę (badania przesiewowe, ćwiczenia usprawniające aparat mowy itp.).

na II roku – w poradni psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 50 godz. (7 pkt ECTS).; zajęcia kończą się egzaminem; słuchacze zaczynają praktyki od hospitacji zajęć logopedy z dziećmi, a następnie sami z nimi pracują pod okiem specjalisty; na tym etapie nacisk położony jest na indywidualną pracę z dzieckiem: diagnozę i terapię logopedyczną.

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie określonych w programie kształcenia  efektów kształcenia i 74 punkty ECTS, czego potwierdzeniem jest  uzyskanie przez słuchaczy zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów (w tym egzaminu końcowego).